NIỀM TIN | BELIEFS


Niềm Tin (Statement of Faith)
Về Đức Chúa Trời (About God)
Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và Chủ Tể cả Vũ trụ. Ngài là Đấng hằng hữu trong Ba thân vị: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh. Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng quyền, đồng đẳng và hiệp thành một Đức Chúa Trời (Sáng 1:1,26,27; 3:33; Thi thiên 90:2; Ma-thi-ơ 28:19; 1 Phi-e-rơ 1:2; 2 Cô-rinh-tô 13:14)
God is the Creator and Ruler of the universe. He has eternally existed in three persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. These three are co-equal and are one God (Genesis 1: 1,26,27; 3:33; Psalm 90:2; Matthew 28:19; 1 Peter 1:2; 2 Corinthians 13:14)

Về Chúa Giê-xu Christ (About Jesus Christ)
Chúa Giê-xu Christ là Con Đức Chúa Trời. Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời. Ngài đã sống một đời sống vô tội và đã hy sinh chính mình như là một sinh tế toàn vẹn cho tất cả chúng ta bằng cách chết trên cây thập tự. Sau ba ngày Ngài từ kẻ chết sống lại để bày tỏ quyền năng Ngài cao cả trên tội lỗi và sự chết. Ngài thăng thiên về thiên đàng vinh hiển và Ngài sẽ trở lại để cai trị như là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa (Ma-thi-ơ 1:22-23; Ê-sai 9:6; Giăng 1:1-5; Giăng 14:10-30; Hê-bơ-rơ 4:14-15; 1 Cô-rinh-tô 15:3-4; Rô-ma 1:3-4; Công 1:9-11; 1 Ti-mô-thê 6:14-15; Tít 2:13)
Jesus is the Son of God. He is co-equal with the Father. Jesus lived a sinless human life and offered Himself as the perfect sacrifice for the sins of all by dying on a cross. He arose from the dead after three days to demonstrate His power over sin and death. He ascended to Heaven’s glory and will return again to earth to reign as King of kings, and Lord of lords (Matthew 1:22-23; Isaiah 9:6; John 1:1-5; John 14:10-30; Hebrews 4:14-15; 1 Corinthians 15:3-4; Romans 1:3-4; Acts1:9-11; 1 Timothy 6:14-15; Titus 2:13)

Về Đức Thánh Linh (About the Holy Spirit)
Đức Thánh Linh ngang hàng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ngài đang hiện diện khắp thế giới để khiến người ta ý thức nhu cầu về Chúa Giê-xu Christ. Ngài cũng sống trong lòng mỗi người tin thờ Chúa từ khi người đó được cứu rỗi. Ngài ban quyền năng để người tin Chúa sống đạo và hiểu những lẽ thật thuộc linh. Ngài cũng hướng dẫn họ làm điều đúng. Người tin Chúa tìm sự hướng dẫn và điều khiển của Ngài trong đời sống mỗi ngày (2 Cô-rinh-tô 3:17; Giăng 16:7-13; Giăng 14:16,17; Công vụ 1:8; 1 Cô-rinh-tô 2:12; 3:16; Ê-phê-sô 1:13; Ga-la-ti 5:25; Ê-phê-sô 5:1)
The Holy Spirit is equal with the Father and the Son of God. He is present in the world to make mankind aware of our need for Jesus Christ. He also lives in every Christian from the moment of salvation. He provides the Christian with power for living, understanding of spiritual truth, and guidance in doing what is right. The Christian seeks to live under His control daily ((2 Corinthians 3:17; John 16:7-13; John 14:16,17; Acts 1:8; 1 Corinthians 2:12; 3:16; Ephesians 1:13; Galatians 5:25; Ephesians 5:1)

Về Loài Người (About Humanity)
Tất cả chúng ta đều được Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh thiêng liêng của Ngài; có bản chất giống như Ngài. Chúng ta là đối tượng cao cả nhất trong công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Mặc dầu loài người có tiềm năng lớn để thành người tốt, chúng ta đã mắc tội do thái độ bất tuân ý muốn của Đức Chúa Trời. Thái độ này phân cách chúng ta với Chúa (Sáng 1:27; Thi thiên 8:3-6; Ê-sai 53:6a; Rô-ma 3:23; Ê-sai 59:1-2)
We are all made in the spiritual image of God, to be like Him in character. We are the supreme object of God’s creation. Although humanity has tremendous potential for good, we are marred by an attitude of disobedience toward God called “sin”. This attitude separates us from God (Genesis 1:27; Psalm 8:3-6; Isaiah 53:6a; Romans 3:23; Isaiah 59:1-2)

Về Sự Cứu Rỗi (About Salvation)
Sự cứu rỗi là món quà Chúa ban cho loài người. Chúng ta không thể nào tự sức giải quyết vấn đề tội lỗi của mình bằng việc tu sửa hay làm lành. Phương cách duy nhất để được cứu vớt khỏi án phạt tội lỗi là tin cậy Chúa Giê-xu để được Đức Chúa Trời tha tội. Sự sống đời đời bắt đầu ngay lúc chúng ta lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ vào đời sống chúng ta (Rô-ma 6:23; Ê-phê-sô 2:8,9; Giăng 14:6; Giăng 1:12; Tít 3:5; Ga-la-ti 3:26; Rô-ma 5:1)
Salvation is a gift from God to mankind. We can never make up for our sin by self-improvement or good works. Only by trusting in Jesus Christ as God’s offer of forgiveness can we be saved from sin’s penalty. Eternal life begins the moment we receive Jesus Christ into our life by faith (Romans 6:23; Ephesians 2:8,9; John 14:6; John 1:12; Titus 3:5; Galatians 3:26; Romans 5:1)

Về Kinh Thánh (About The Bible)
Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại. Kinh Thánh được viết ra bởi những con người được Đức Thánh Linh hướng dẫn cách siêu nhiên. Đây là nguồn lẽ thật tối thượng để người theo Chúa tin và sống. Vì Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn, nên những lẽ thật của Kinh Thánh không thể sai lầm (2 Ti-mô-thê 3:16; 2 Phi-e-rơ 1:20-21; 1 Ti-mô-thê 1:13; Thi thiên 119:105, 160; 12:6; Châm ngôn 30:5)
The Bible is God’s word to all humanity. It was written by human authors under the supernatural guidance of the Holy Spirit. It is the supreme source of truth for Christian beliefs and living. Because it is inspired by God, it is truth without any mixture of errors (2 Timothy 3:16; 2 Peter 1:20-21; 1 Timothy 1:13; Psalm 119:105, 160; 12:6; Proverbs 30:5)

Về Cõi Vĩnh Cữu (About Eternity)
Tất cả chúng ta đều được dựng nên để sống đời đời. Chúng ta bị phân cách đời đời với Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi hoặc chúng ta sẽ đoàn tụ mãi mãi với Đức Chúa Trời nhờ sự tha tội và sự cứu rỗi Chúa ban. Nơi đời đời phân cách khỏi Đức Chúa Trời được gọi là Địa Ngục. Nơi đoàn tụ và sống đời đời với Chúa được gọi là Thiên Đàng (Giăng 3:16; Rô-ma 6:23; Khải Huyền 20:15; Ma-thi-ơ 25:41; Khải Huyền 21:27)
We all were created to exist forever. We will either exist eternally separated from God by sin or in union with God through forgiveness and salvation. The place of eternal separation from God is called Hell. Heaven is the place of eternal union and eternal life with God (John 3:16; Romans 6:23; Revelation 20:15; Matthew 25:41; Revelation 21:27)

Về Sự Bảo Đảm Được Cứu Rỗi (About Eternal Security)
Vì cớ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời thông qua Đức Chúa Giê-xu Christ, cho nên người tin Chúa có sự bảo đảm được cứu rỗi cho đến đời đời. Sự cứu rỗi được bảo tồn nhờ ân điển và quyền phép của Đức Chúa Trời chứ không phải do nỗ lực bản thân của người tin Chúa. Chính nhờ ân điển và quyền phép giữ gìn của Đức Chúa Trời mà chúng ta có được sự bảo đảm này (Giăng 10:20; 2 Ti-mô-thê 1:12; Hê-bơ-rơ 7:25; 10:10, 14; 1 Phi-e-rơ 1:3-5)
Because God gives us eternal life through Jesus Christ, the believer is secure in salvation for eternity. Salvation is maintained by the grace and power of God, not by the self-effort of the Christian. It is the grace and keeping power of God that gives this security (John 10:20; 2 Timothy 1:12; Hebrews 7:25; 10:10, 14; 1 Peter 1:3-5)