SINH HOẠT | ACTIVITIES

Live Zoom worship at 10:45am Sunday (Thờ phượng trực tiếp lúc 10:45 sáng Chúa Nhật)

     Dear New Life International Baptist Church members and friends, because of the Corona virus Covid-19 spreading across our nation and abroad, our President Trump and our health officials have suggested that all gatherings are to be limited to a maximum of ten people. 
     Therefore, we will worship on Zoom, live, with our worship team starting this Sunday March 22, 2020 every week at 10:45 am until further announcement. In the meantime, please download Zoom and use this ID: 826-757-0132 Sunday morning to worship with us live stream.

I pray that God watches over us all.
Rev. (Philip) Phi Thuong Vo

     Kính gửi các tín hữu Hội Thánh Báp Tít Đời Sống Mới Quốc Tế và các thân hữu, vì dịch lệ vi rút Corona Covid-19 đang lan rộng trên khắp đất nước, Tổng thống Trump và các quan chức y tế của chúng ta đã đề nghị rằng tất cả các cuộc nhóm họp sẽ được giới hạn tối đa là mười người. 
     Do đó, Hội Thánh Chúa cùng ban thờ phượng của chúng ta sẽ thờ phượng trực tiếp trên Zoom bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 22 tháng 3 năm 2020 mỗi tuần vào lúc 10:45 sáng cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, xin vui lòng tải về ứng dụng Zoom và sử dụng số ID: 826-757-0132 để quý vị có thể tham gia thờ phượng trực tiếp với Hội Thánh vào Chúa Nhật tuần này.

Tôi cầu nguyện Chúa ở cùng và gìn giữ hết thảy quý vị.
Mục sư: Võ Thường Phi (Philip)